www.dbpj.net > 八的组词是什么一年级

八的组词是什么一年级

常用词组是 【一把年纪】 【词语】 一把子 【全拼】: 【yī bǎ zǐ 】 【释义】: 1.一伙.多含轻蔑意.); 2.犹一大把.言年龄很大.); 3.指用手一握的数量.

王八、 八哥、 八节、 丘八、 八卦、 腊八、 八角、 八旗、 八方、 八路、 八成、 八股、 二八、 八字、 八夕、 八圻、 八会、 八友、 八经、 八科、 八屯、 八阶、 八陈、 八等、 尺八、 八行、 八分、 八案、 八邻、 八姓、 八政、 八犍、 八览、 八观、 八纲、 八骏、 八羽、 八流、 八相、 八

八哥、八节、王八、八角、丘八、腊八、八路、八股、八成、八旗、 八卦、八方、二八、八字、八科、八会、八阶、八友、八经、八夕

1.新闻两则鄂(è) :湖北简称. 豫(yù):河南简称. 绥(suí)靖(jìng):安抚,平定. 阻(zǔ)遏(è):阻止 . 锐(ruì)不(bù)可(kě)当(dāng) :锋利无比,不可阻挡. 2.芦花荡尖(jiān)利(lì):尖锐,锋利. 能(néng)耐(nài)

八点、八月丶八个丶八年丶八天丶八元丶八人

1、万[千万] [百万] [一万] 丁[壮丁] [园丁] [丁冬] 冬[冬天] [冬季] [冬瓜] 2、百[百年] [百合] [百万] 齐[整齐] [齐心] [一齐] 说[说话] [说唱] [小说] 3、话[讲话] [说话] [听话] 朋[朋友] [良朋] [朋辈] 友[朋友] [友好] [友人] 4、 春[春天] [春光] [春雨] 高[高兴] [高山] [高

一年级上册生字组词 识字1、 一 一天 一年 一片 二 二月 二十 十二 三 三十 三天 三人

三生有幸 sān shēng yǒu xìng 【解释】三生:佛家指前生、今生、来生;幸:幸运.三世都很幸运.比喻非常幸运. 【出处】元吴昌龄《东坡梦》第一折:“久闻老师父大名,今日得睹尊颜,三生有幸.” 【结构】主谓式. 【用法】用作褒义.一般作谓语. 【正音】生;不能读作“sēn”. 【辨形】幸;不能写作“辛”. 【近义词】吉星高照、洪福齐天 【反义词】天不作美、生不逢时 【辨析】~和“福星高照”都有“非常幸运、幸福之意”.但~多用于见面时的恭维之语;而“福星高照”多是用于祝愿某人的. 【例句】 (1)能和您一起学习;真是~. (2)久仰大名;今日相见真是~.

八成 八方 八股 八卦 八面 八旗 八仙 八字 八倍 八成 八分 八哥 解释 中国算命的一种方法.迷信者认为一个人出生的年、月、日、时,各有天干、地支相配,每项用两个字代替,四项就有八个字,根据这八个字,即可推算出一个人的命运.旧俗男

一、又的组词有又及、三又、一又、又名、复又、又复、又且、可又来、又四土、又道是等.二、基本字义 又yòu1、表示重复或继续,指相同的:今天又下雨了.2、表示加重语气、更进一层:你又不是小孩!3、表示几种情况或几种性质同时

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com